hv0691.jpg  (41,0 Kb)
 
"Lems Monarch"
foto: hv0691