hv0533.jpg  (54,6 Kb)
 
yakushimanum x
viscidifolium
foto: hv0533